Norma PN-N-18001 może być Zastosowana maximum possible wtedy, Gdy Przedsiębiorstwo jest zainteresowane wdrożeniem, utrzymaniem oraz doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy, zadeklaruje działania według przyjętej normy, dąży ne uzyskania confirmation ze strony zewnętrznej organizacji. Według zapisów points 4.4.3. normy, Organizacja powinna utrzymywać oraz udokumentować procedury określania konkretnych potrzeb w zakresie przeprowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i Higieny pracy. Programy szkoleniowe należy dostosowywać ne żadnych Grup pracowników. Modèle ciągłego DOSKONALENIA, Charakterystyczny dla Norm zintegrowanych Systemów zarządzania, Jest w NICG Advisory bardzo podobny do modelu z pozostałych Norm z tym, że zastosowano aller faire problematyki bezpieczeństwa pracy. Metody zapewnienia bezpieczeństwa przez Pracodawców są ściśle związane ze strategia zarządzania w przedsiębiorstwie. Norma PN-N-18001 została opracowana przez Komitet Techniczny Nr 276 do spraw zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy i zatwierdzona przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 3 Listopada 2004 Roku. Podstawowym Celem normy jest wspomaganie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i Higieny pracy poprzez określenie wymagań dotyczących skutecznego systemu zarządzania BHP. (J. Ejdys 2010, art. 127). Kolejne działania na rzecz opracowania normy międzynarodowej zostały podjęte w 2013 r. W czerwcu 2013 r.

został utworzony Komitet projektowy ISO/PC 283 systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail ne opracowania normy międzynarodowej zawierającej Wymagania dla systemu. Utworzenie ISO/PC 283 zakończyło wieloletnie starania o opracowanie normy. Wynikiem pracy ekspertów z ponad 70 krajów było opublikowanie w Marcu 2018 r. długo oczekiwanej normy Międzynarodowej ISO 45001:2018 systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail u2012 exigences avec guide d`utilisation, która powinna poprawić poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy. Niezależnie OD opracowywania Norm Krajowych, ze względu na dużą różnorodność powstających specyfikacji oraz zainteresowanie przedsiębiorstw certyfikacją Systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, brytyjski Instytut Normalizacyjny BSI opracował wspólnie z kilkoma krajowymi jednostkami normalizacyjnymi oraz jednostkami certyfikującymi Dokument OHSAS 18001:1999 spécification pour la santé et la sécurité au travail systèmes de gestion, compatible z systemami zarządzania WG ISO 9001 14001, zawierający Wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Znowelizowana wersja Tego dokumentu została opublikowana w 2007 r. Pod zmienionym tytułem systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail – exigences.